โครงงานเรื่อง การใช้สมการค่าสัมบูรณ์ออกแบบลายโคมไฟ

โครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ประเภทพัฒนาหรือประดิษฐ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3 ในการแข่งขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก

ครั้งที่ 59 ปีการศึกษา 2552 จังหวัดชลบุรี ค่ะ

การแสดงความเห็นถูกปิด