สวัสดีนักเรียนชั้นม.6/2 สิงหพาหุ ทุกคน

Cheeks-Creature-iconเป็นครั้งแรกนะคะที่เราได้พบปะกันบนบล็อกแห่งนี้ สำหรับนักเรียนโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ดีใจจริงๆที่ได้มีโอกาสสร้างสื่อ และเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเลยนะคะ

วันนี้อยากให้นักเรียนแนะนำตัว และร่วมกันแสดงความคิดเห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวันว่ามนุษย์เราใช้คณิตศาสตร์อย่างไรบ้าง เพราะหลายๆคนเรียนวิชานี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าเอาไปใช้อะไร ลองนำเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ และสร้างสรรค์กันนะคะ

Advertisements

9 responses to “สวัสดีนักเรียนชั้นม.6/2 สิงหพาหุ ทุกคน

 1. นาย อานันท์ ปักครึก

  การใช้สถิติในชีวิตประจำวัน

  การใช้สถิติมีประโยชน์อย่างมากในชีวิตประจำวันและจะเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูล จัดระเบียบ ข้อมูล วิเคราะห์นำเสนอข้อมูล การนำข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์และสรุปผลเช่น การใช้สถิติกับการรวบรวมข้อมูลของประชากรและ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องใช้สถิติเสมอมีทำให้เกิดวิชาการสถิติขึ้น โดยทำให้มีการประมาณค่า การหาความสัมพันธ์ของตัวแปรสิ่งเหล่านี้ได้นำมาใช้ทั้ง ในชีวิตประจำวันและในสาขาวิชาการต่างๆ การนำสถิติมาใช้ประโยชน์จะต้องมีข้อมูลซึ่งข้อมูลนั้นๆ แตกต่างกัน ไปข้อมูลจะมีมากมายหลากหลายประเภท ข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลทางสถิติเรียกว่า ข้อมูลดิบ ซึ่งอาจรวบรวมจากการรอง สอบถาม การสังเกต หรือการทดลองข้อมูลจะต้องมีคุณภาพดี คือมีความถูกต้องแม่นยำ จึงจะทำให้ผลการวิเคราะห์นั้นถูกต้องด้วย เมื่อใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลนั้น เช่น ต้องการทราบค่าใช้จ่ายต่อวันของนักเรียนชั้น.6 จะต้องมีการเลือกตัวแปรที่ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อจะได้ข้อมูลที่ดีมาศึกษาจำนวนข้อมูลที่เก็บรวบรวมก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ มีผลต่อความน่าเชื่อถือในผลสรุปของการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นๆ

  นาย อานันท์ ปักครึก
  เลขที่ 10 ชั้น ม. 6/2

 2. การประยุกต์ใช้กราฟในชีวิตประจำวัน
  การใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

  การสร้างที่อยู่อาศัย เป็นการคำนวณอัตราส่วนของพื้นที่ในการการปลูกสิ่งปลูกสร้าง ในที่นี้ขอยกตังอย่างการสร้างที่อยู่อาศัย เริ่มตั้งแต่การคำนวณหาพื้นที่ในการสร้าง โดยหลักการวัดพื้นที่ (กว้าง x ยาว) จากนั้นต้องมี่การคำนวณโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้แก่ ปูน หิน ทราย ไม้กระเบื้องและอื่นๆที่เป็นสวนประกอบของการสร้างที่อยู่อาศัย โดยการผสมปูน ได้แก่การคำนวณอัตราส่วนของส่วนผสมในการสร้างบ้าน ซึ่งแตกต่างกันในการใช้งานเช่น พื้นปูนอาจมีการผสมให้มีความหยาบเพื่อใช้เป็นฐานของโครงบ้าน การฉาบอิฐจะต้องมีการละเอียดของปูนเพื่อให้เกิดการยึดแน่นของอิฐกับปูนเพื่อให้เกิดความแข็งแรงและสวยงาม เป็นต้น
  การเงินการธนาคาร เป็นการออมทรัพย์เพื่อให้เกิดความความมั่นของชีวิต มีการคำนวณดอกเบี้ย ผลกำไร การปันผล การแลกเปลี่ยนเงินตราเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ทางการเงิน โดยมีวิธีจูงใจผู้ฝากในรูปแบบต่างๆเช่น การออมทรัพย์ กระแสรายวัน ฝากประจำ ซึ่งมีการให้ดอกเบี้ยแตกต่างกันไป ขึ้นกับแต่ละธนาคารว่าจะให้ผลประโยชน์กับผู้ฝากอย่างไรและผู้ฝากเป็นผู้ตัดสินใจในการใช้บริการทางการเงินกับธนาคารใด

  นายภวัฒน์ จันทราช ชั้น ม6/2 เลขที่ 9

 3. การประยุกต์สถิติกับชีวิตประจำวัน

  ในชีวิตประจำวันเรามักเกี่ยวข้องกับสถิติ ตัวเลขต่าง ๆ มากมาย เราได้ยินการพูดถึงสถิติเรื่องต่าง ๆ เช่นประเทศไทยมีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นมาก และมีสถิติผู้ตายด้วยไข้เลือดออกเป็นจำนวนเปอร์เซนต์ของผู้ป่วยที่พบ เราดูทีวีก็พบสถิติการรายงานปริมาณน้ำฝนในที่ต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบกับปีก่อน ๆ หรือบางปีบอกว่าฝนแล้งหรือมีปริมาณฝนน้อยที่สุดในรอบยี่สิบปี ครั้งเมื่อดูกีฬา เช่น กีฬาเอเซียนเกมที่ผ่านมา ก็พบว่านักกีฬาบางคนทำลายสถิติในหลายประเภท ประเภทกีฬาทางน้ำ และกรีฑา มีสถิติเป็นตัวเลขบอกไว้มีการเปรียบเทียบกับสถิติ คำว่าสถิติจึงคุ้นหูเราอยู่เสมอ

  ขอบเขตของคำว่า ” สถิติ” มีความหมายกว้างขวางยิ่งนัก สถิติเป็นศาสตร์ สาขาหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทุกคน เพราะการดำรงชีวิตของเราอยู่ที่การเปรียบเทียบ การวัด การประมาณค่าตลอดจนการนำตัวเลขมาเป็นเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ เช่น ประเทศไทยมีอัตราเงินเฟ้อ 4% สถิติยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้สรุปผลการทดลองต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย

  ภายในบ้าน พ่อบ้านแม่เรือน ก็อาจจะมีการบันทึกค่าใช้จ่ายรายเดือน มีการตรวจดูและควบคุมเพื่อให้รายรับและรายจ่ายพอเหมาะต่อการดำรงชีพของครอบครัวภายในองค์กรเช่นในบริษัทก็มีการจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ บันทึกการขาย มีการลงบัญชีเพื่อทำงบดุลต่าง ๆ มีการสร้างค่าสถิติตัวเลขให้ผู้บริหารได้รับทราบสภาพของกิจการ มีการเขียนในรูปกราฟหรือการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ดูได้ง่าย

  นางสาวดวงพร ระโยธี ชั้น ม.6/2 เลขที่ 17

 4. นาง สาว พรยุภา ชูอินทร์

  สวัสดีค่ะ ดิฉัน ชื่อ นางสาว พรยุภา ชูอินทร์ ม.6/2 เลขที่ 24

  คณิตศาตร์กับชีวิตประจำวัน

  ทุกคนรู้หรือไม่ว่าในการดำรงชีวิตของเราในแต่ละวันเราได้ใช้หลักวิชาคณิตศราตร์ ในการดำรง ทั้งที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น การ บวก ลบ คูณ หาร การซื้อขาย ทอนเงิน เป็นต้น หรือการมองเห็นรูก วัตถุ ต่างๆ เช่น เหลี่ยม รูปทรงกลม เราก็เข้าใจมันว่าเป็นรูปเรขาคณิต
  คณิตศาตร์มีตวามสำคัญกับชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เราสามารถนำหลักคณิตศาตร์ ไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต หรือใช้อธิบายเหตุการณ์ใกล้ตัวที่เราสงสัยหรือ พอเห็นในชีวิตประจำวัน
  ในชีวิตประจำวันเรามักเกี่ยวข้องกับเรื่องสถิติ ตัวเลขต่างๆ มากมายเราได้ยินการพูดถึงเรื่องสถิติต่างๆ เช่นประเทศไทยมีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้น และมีสถิติผู้ตายด้วย ไข้เลือดออก เช่น เปอร์เซ็นของผู้ป่วยที่ เราดูทีวีพบสถิติการรายงาน ปริมาณน้ำฝนในที่ต่างๆ โดยเปรียบเทียบกับปีก่อนๆ หรือบางปี บอกว่าฝนแล้งหรือ ปริมาณฝนน้อยที่สุด ในรอบสิบปี ครั้งเมื่อดูกีฬา เช่น กีฬาเอเชียนเกมส์ที่ผ่านมา พบว่านักกีฬาบางคน ทำลายสถิติในหลายๆประเภท มีการเปรียบเทียบกับ สถิติ คำว่า สถิติจึงคุ้นหูเราอยู่เสมอ

 5. บุญแก้ว แก้ววงศ์ศรี ม.6/2

  การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในชีวิตประจำวัน

  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ต่อกัน มนุษย์สังเกตปรากฎการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องดาราศาสตร์ เพราะเป็นเรื่องที่พบเห็นทุกวัน เริ่มตั้งแต่การขึ้น ตก ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวต่าง ๆ หากเราสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งดวงดาวต่าง ๆ เมื่อเทียบกับเวลาต่าง ๆ ในรอบปี เราจะพบกับสิ่งที่ชวนคิดหลาย ๆอย่าง เช่น ดวงอาทิตย์ขึ้นตำแหน่งเดียวกันตลอดทั้งปหรือไม่ ทำไมแต่ละวันดวงอาทิตย์จึงขึ้นจากขอบฟ้าไม่ตรงเวลาเดียวกัน ความคิดในเรื่องทรงกลมท้องฟ้าที่มองเห็นทำให้เกิดจินตนาการ และหาหนทางเรียนรู้ โดยใช้วิชาการทางคณิตศาสตร จึงมาจากสามเหลี่ยมทรงกลมท้องฟ้า ความสำคัญในเรื่องการคำนวณเกี่ยวข้องกับทรงกลมมีมาก่อนการนำมาใช้ในเรื่องสามเหลี่ยมแนวราบ โดยสามารถนำเอาหลักการทางตรีโกณมิติมาใช้แก้ปัญหาภายหลังความผูกพันในเรื่องทรงกลมในสมัยเริ่มต้นมีหลักฐานว่าฮิปพาร์ชุส (Hipparchus) ได้เขียนตารางตรีโกณมิติไว้ตั้งแต่เมื่อ140 ปี ก่อนคริสตกาล ตารางการคำนวณในสมัยนั้นเน้นการหาความยาวส่วนโค้งของวงกลม เมื่อวงกลมมีรัศมีหนึ่งหน่วย จากตารางที่แสดงให้เห็นว่า เมื่อค่า มีค่าต่าง ๆ กัน ค่าของส่วนโค้งจะแปรเปลี่ยนไป และสิ่งที่น่าสนใจคือค่าของ ที่ได้มีค่าเท่ากับ 2sin( /2) ตารางที่ฮิปพาร์ชุสเขียนไว้ได้สูญหายไปหมด ซึ่งจะเห็นว่า ตัวเลขที่เป็นธรรมชาติมีหลายตัวและมีการค้นคว้ากันมาเรื่อย ๆ ต่อมามีการแบ่งมุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลมเป็น 360 องศา และจากแนวความคิดนี้ พโทเลมีนำเอามุม 360 องศา และแบ่งเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นส่วน 120 ส่วน และคำนวณอัตราส่วนของเส้นรอบรูปต่อเส้นผ่านศูนย์กลางได้ค่าเป็น ในยุคแรก ๆ กำหนดให้มีค่าโดยประมาณเท่ากับ 3

  นายบุญแก้ว แก้ววงศ์ศรี ชั้นม.6/2 เลขที่ 14

 6. ครูชอบนะที่นักเรียนค้นคว้าข้อมูลที่มีประโยชน์ในการตอบคำถามแสดงความสนใจและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ แต่จะเยี่ยมกว่านี้อีกถ้านักเรียนใส่ความคิดเห็นของตนเองในการนำคณิตศาสตร์ไปใช้เพราะเราจะได้แชร์วิธีการคิด (ที่เป็นธรรมชาติ) ของเราให้เพื่อนๆได้รับทราบกัน เพื่อนๆจะได้เห็นภาพและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของเราไปด้วย ไม่ใช่อ่านคอมเม้นท์แล้วงง หรืออ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะคะ

 7. จีรนันท์ หาญกิจ

  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

  เมื่อขับรถขึ้นทางลาดชันอาจมีป้ายเตือนผู้ขับขี่รถยนต์ให้ระวังทางลาดชัน รูปแบบสัญญลักษณ์มีลักษณะแสดงให้เห็นความชันของทางลาด อาจจะเป็นทางลงหรือทางขึ้น
  คำถามมีอยู่ว่า ความลาดชันนั้นมีค่าเท่าไร ชันมากน้อยเพียงไร การวัดความชันนี้คงต้องมีมาตราบอกระดับความชัน. ความลาดชันนี้อาจแสดงในรูปสัดส่วน เช่น 3 ใน 10 หมายถึง ระยะทางยาว 10 มีความชัน 3 ส่วน
  บางทีอาจแสดงในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ เช่น 1 ใน 5 ก็แสดงว่า ความลาดชัน 20 เปอร์เซ็นต์ หรือ 20% การแสดงค่าความลาดชันอาจแสดงได้สองแบบ โดยคิดค่าระยะทางตามส่วนของผิวลาดเอียง หรือคิดตามระยะทางในแนวราบวิธีที่สองดูจะมีเหตุผลกว่า เพราะสามารถพิจารณาหรือคำนวณได้จากแผนที่ซึ่งมองเห็นเป็นแนวราบกับพื้น
  ตาม หลักการของการวัดความลาดชันที่เป็นมาตรฐานและเข้าใจกันได้ดี จะวัดออกมาเป็นค่า tan ของมุมลาดชัน เช่น วัดความลาดชันได้เท่ากับ tan ซึ่งก็คือ ด้านที่อยู่ตรงข้ามมุม คือความสูงต่อระยะทางในแนวราบนั้นนั่นเอง ดังนั้น ถ้าความลาดเอียงเป็น 1 : 1 = 1/1 = 1 ก็จะได้ค่ามุมของความลาดเอียง เท่ากับ 45 องศา
  จากสัดส่วนของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากทำให้เกิดค่าตัวเลขสัดส่วนต่าง ๆ

  น.ส จีรนันท์ หาญกิจ เลขที่ 23 ชั้น ม 6/2

 8. ดารารัตน์ โพธิ์พันธ์แก้ว

  คณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวัน
  คนในสังคมปัจจุบันขาดคณิตศาสตร์ไม่ได้เพราะไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรเราก็ต้องมีคณิตศาสตร์ 1 อย่างที่เป็นพื้นฐานในชีวิตเราถ้าไปประกอบอาชีพครูก็ต้องใช้คณิตศาสตร์เข้าช่วยไม่ว่าจะทำอะไร เข้างานเวลาไหน เช็คชื่อเข้าทำงานเวลาอะไร พยาบาลก็ต้องใช้ในการวัดการเต้นของหัวใจต่อนาทีว่าปกติหรือไม่ วัดความดันคนไข้
  ประวัติคนไข้มาที่โรงพยาบาลวันที่เท่าไหร่ วิศวะกับคณิตศาสตร์สำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการคำนวณหาแรงในการออกแบบส่งก่อสร้าง ออกแบบชิ้นส่วนอุปกรณ์ว่ารับแรงได้เท่าไหร่ อาชีพออกแบบต้องใช้เกี่ยวกับ สำคัญอย่างยิ่งกับการค้าขายถ้าเราไม่มีความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์เราอาจขาดทุนได้ อาจทำให้เราไม่มีระบบในการจัดการทุนที่เราลงทุนไป นอกจากคณิตศาสตร์จะเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพแล้ว คนเรายังใช้คณิตศาสตร์ในการซื้อของในการดำรงชีวิตของเรา มีเงินเท่านี้จะซื้ออะไนได้บ้าง นอกจากจะเกี่ยวกับรอบตัวเราแล้ว ยังเกี่ยวกับประเทศชาติอีกด้วยเพราะประเทศไทยเราเองยังมีการซื้อขายหุ้นของบริษัททำให้ผู้ที่จะซื้อหุ้นรู้ว่าหุ้นไหนซื้อไปแล้วจะทำกำไรให้ผู้ซื้อ จะเป็นว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรคณิตศาสตร์ก็เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราอยู่ดี ให้คำนึงไว้ว่าอย่างน้อยชีวิตเราก็ขาดคณิตศาสตร์ไม่ได้

  น.ส.ดารารัตน์ โพธิ์พันธ์แก้ว ม.6/2 เลขที่ 15

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s